กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามรถ ความถนัด ความสนใจ ในด้านวิทยาศาสตร์

>>ภาพกิจกรรม<<

ออกแบบโดย dsite.in.th