สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการทดสอบวัดความรู้และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชาต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th