โครงการอบรมทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 2567 นำโดย นางฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “โครงการอบรมทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง” ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านการเพาะเห็ดฟาง และพัฒนาองค์ความรู้การเพาะเห็ดฟางไปประกอบอาชีพในอนาคต ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th