ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุขสนุกสนาน

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุขสนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียด นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า ดนตรีเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็ก เพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการ และธรรมชาติของเด็ก อีกทั้งช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
ออกแบบโดย dsite.in.th