ยินดีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ จำนวน 4 ท่าน

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม✨✨

🎉ยินดีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ จำนวน 4 ท่าน 🎉

👉นายสันติ ทิพโอสถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

👉นางสาวจิราภรณ์ ทรงประโคน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

👉นางสาวกรกนก ไชยชนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

👉นางสาวจริยาพร ผิวผ่อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-+-+-+-ด้วยความยินดียิ่ง-+-+-+-

ออกแบบโดย dsite.in.th