การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นผู้นิเทศติดตาม

>>ภาพกิจกรรม<<

ออกแบบโดย dsite.in.th