กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากกการทะเลาะวิวาท การเสพยาเสพติดและอาชญกรรมทางเทคโนยี โดยสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง

เมื่อวันที่ 06 กันยาน 2566 นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากกการทะเลาะวิวาท การเสพยาเสพติดและอาชญกรรมทางเทคโนยี โดยสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง เพื่อรับรู้และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด การทะเลาะวิวาท รวมถึงอาชญกรรมทางเทคโนโลยี อีกทั้งเสริมสร้างภูมิคุมกันให้กับนักเรียนเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th