สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เป็นสนามสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบธรรมศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำมาใช้ในชีวตประจำวันได้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th