คณะครูเข้าร่วมร่วมการประชาคมที่ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 คณะครูเข้าร่วมร่วมการประชาคมที่ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง โรงเรียนของเราเสนอ ไป2โครงการ
และได้รับการยกมือให้ผ่านตามที่เสนอขอจากผู้เข้าร่วมประชาคมทั้ง2โครงการ
1.โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
2.โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้มาหินอ่อน

ออกแบบโดย dsite.in.th