ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอัจฉรา นิตยวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัยและห่างไกลอบายมุข

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th