ได้รับความอนุดคราะห์จากบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด และบริษัท ระยอง วิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS) ซ่อมแซมระบบไฟภายในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้รับความอนุดคราะห์จากบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด และบริษัท ระยอง วิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO NEX INDUSTRIAL SOLUTIONS) ซ่อมแซมระบบไฟภายในโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน และอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจรรมในครั้งนี้

>>ภาพกิจกรรมคลิก<<

ออกแบบโดย dsite.in.th